Czym są kościoły ARC?

Wprowadzenie

W stale powiększającym się krajobrazie kościołów chrześcijańskich spotykamy różne nominały, powiązaniai sieci. Wśród nich Stowarzyszenie Kościołów Powiązanych (ARC) wyłoniło się jako znacząca i wpływowa organizacja. Ten artykuł sięga głęboko w pojęcie Kościoły ARC, ich pochodzenie, wierzenia i misja. Badając ten współczesny ruch w chrześcijaństwie, pamiętajmy o słowach Jezusa: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18).

ARC to globalna sieć kościołów, które połączyły się ze wspólną wizją zakładania życiodajnych kościołów na całym świecie. Stowarzyszenie to istnieje, aby zapewniać zasoby, szkolenia i wskazówki założycielom kościołów i pastorom, z naciskiem na szerzenie Ewangelii i dokonywanie zmian w ich społecznościach. W tym poście omówimy historię, podstawowe przekonania, proces ARC, wpływ kościołów ARC i niektóre potencjalne krytyki.

Czym są kościoły ARC?

Historia Kościołów ARC

Viral Believer jest obsługiwany przez czytelników. Możemy zarabiać niewielką opłatę za polecane przez nas produkty bez dodatkowych opłat. Przeczytaj nasze informacje o partnerach

Stowarzyszenie Kościołów Powiązanych zostało założone w 2000 roku przez grupę pastorów, których łączyła wspólna pasja zakładania i wzrostu kościołów. Do wizjonerów należeli Greg Surratt, Rick Bezet, Chris Hodges, Dino Rizzo i Scott Hornsby. Przybyli razem z marzeniem, aby stworzyć relacyjną i wspierającą sieć, która umożliwiłaby pastorom zakładać i rozwijać życiodajne kościoły.

Model ARC zakładania kościołów narodził się z tej wizji i od tego czasu stał się ruchem globalnym. Mając ponad 800 kościołów założonych na całym świecie, ARC nadal rozwija się i wpływa na społeczności Chrystusa. Kościoły te łączy wspólna misja czynienia zmian i pomagania ludziom w spotkaniu miłości i łaski Jezusa Chrystusa.

Podstawowe przekonania kościołów ARC

Kościoły ARC są zakorzenione w zestawie podstawowych wierzeń, które są mocno zakorzenione w Biblii. Te przekonania stanowią podstawę ich misji i wizji. Niektóre z tych podstawowych przekonań obejmują:

 1. Biblia jako natchnione Słowo Boże: Kościoły ARC wierzą, że Biblia jest nieomylnym, natchnionym Słowem Bożym i jest najwyższym autorytetem w sprawach wiary i praktyki. Trzymają się nauk Biblii i uważają ją za swój główny przewodnik. „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości” (2 Tymoteusza 3:16).
 2. Trójca Święta: Wierzą w jednego Boga, wiecznie istniejącego w trzech Osobach – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ten pojęcie Trójcy ma kluczowe znaczenie dla ich zrozumienia natury Boga i Jego dzieła na świecie.
 3. Zbawienie przez Jezusa Chrystusa: Kościoły ARC wierzą, że zbawienie jest dostępne tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. Podkreślają potrzebę pokuty, wiary i osobistej relacji z Jezusem doświadczyć życia wiecznego. „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was; Boży to dar, a nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Efezjan 2:8-9).

Proces ARC

Proces ARC składa się z kilku etapów mających na celu identyfikację, szkolenie i wspieranie potencjalnych założycieli kościołów. Etapy te obejmują:

 1. Oszacowanie: Potencjalni założyciele kościołów są dokładnie oceniani poprzez proces aplikacji, wywiady i rekolekcje oceniające. Ten proces pomaga zidentyfikować ich mocne i słabe strony oraz gotowość do prowadzenia nowego kościoła.
 2. Dedykowane szkolenia: Zatwierdzeni kandydaci przechodzą szkolenie w Szkole Założycieli Kościołów ARC, która wyposaża ich w niezbędną wiedzę i umiejętności niezbędne do zakładania i prowadzenia odnoszącego sukcesy kościoła.
 3. Coaching: Po ukończeniu szkolenia, założyciele kościołów otrzymują spersonalizowane wskazówki od doświadczonych pastorów i liderów w sieci ARC. Ten system wsparcia pomaga im stawić czoła wyzwaniom związanym z zakładaniem kościołów i przywództwem.
 4. Zasoby: ARC zapewnia założycielom kościołów cenne zasoby, w tym wsparcie finansowe, dostęp do najnowocześniejszych technologii oraz kreatywne narzędzia do uwielbienia i ewangelizacji. Zasoby te umożliwiają nowym kościołom wywarcie trwałego wpływu na ich społeczności.
 5. Sieć: Jako część rodziny ARC, założyciele kościołów są połączeni z globalną siecią podobnie myślących przywódców, którzy oferują zachęty, porady i wsparcie. To poczucie koleżeństwa pomaga wspierać jedność i współpracę w większym Kościele.

Wpływ Kościołów ARC

Kościoły ARC wywarły znaczący wpływ na społeczności na całym świecie, demonstrując swoje zaangażowanie w Wielki Nakaz Misyjny: „Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem; a oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28-19).

 1. Zakładanie kościoła: Głównym celem ARC jest zakładanie życiodajnych kościołów i z powodzeniem założyło ponad 800 kościołów na całym świecie. Ten szybki wzrost świadczy o skuteczności ich modelu i pasji do szerzenia Ewangelii.
 2. Wpływ na społeczność: Kościoły ARC są aktywnie zaangażowane w swoje społeczności, demonstrując miłość Chrystusa poprzez programy informacyjne, wolontariat i datki charytatywne. Starają się dokonać namacalnej zmiany w życiu ludzi, którym służą, odzwierciedlając współczucie Jezusa i troskę o zepchniętych na margines i cierpiących.
 3. Globalny zasięg: Wpływ Kościołów ARC rozciąga się poza społeczności lokalne na Kościół globalny. Dzięki partnerstwu z innymi ministerstwami i organizacjami Kościoły ARC były zaangażowane w różne międzynarodowe misje, działania humanitarne i inicjatywy zakładania kościołów na całym świecie.

Potencjalna krytyka kościołów ARC

Chociaż Kościoły ARC wywarły pozytywny wpływ na wiele sposobów, nie są one pozbawione potencjalnej krytyki:

 1. Brak odpowiedzialności wyznaniowej: Niektórzy krytycy twierdzą, że Kościołom ARC brakuje odpowiedzialności, która wiąże się z przynależnością wyznaniową, co może prowadzić do niespójności doktrynalnych lub potencjalnych nadużyć władzy. Jednak Kościoły ARC przeciwdziałają temu, podkreślając swoje silne więzi relacyjne, wspólne podstawowe przekonania i solidne systemy wsparcia.
 2. Skoncentruj się na wzroście kościoła: Inną krytyką skierowaną przeciwko Kościołom ARC jest ich nacisk na wzrost liczbowy i zakładanie kościołów, co według niektórych może prowadzić do płytkiego zrozumienia uczniostwa i wzrostu duchowego. Niemniej jednak Kościoły ARC utrzymują, że priorytetowo traktują zarówno wzrost, jak i duchową głębię, ponieważ w to wierzą zdrowe kościoły wydają duchowo dojrzałych uczniów.
 3. Jednorodność: Krytycy argumentują również, że Kościoły ARC mają zwykle podobne style kultu i podejścia do służby, co może ograniczać różnorodność w Kościele. Chociaż prawdą jest, że Kościoły ARC mają pewne wspólne cechy, zachęcają one również każdy kościół do przyjęcia swojego unikalnego kontekstu i kultury, wspierając w ten sposób poziom różnorodności w sieci.

Wnioski

Stowarzyszenie Kościołów Pokrewnych (ARC) to tętniąca życiem i wpływowa sieć kościołów zaangażowanych w zakładanie życiodajnych kościołów na całym świecie. Skupiając się na podstawowych przekonaniach, wspierającym procesie i wspólnej wizji szerzenia Ewangelii, Kościoły ARC wywarły trwały wpływ na niezliczone życie i społeczności.

Rozważając rolę Kościołów ARC w szerszym chrześcijańskim krajobrazie, należy pamiętać, że jedność i różnorodność mogą współistnieć w Ciele Chrystusa. Chociaż Kościoły ARC mogą mieć odrębne podejście do służby i zakładania kościołów, ostatecznie są częścią większego Kościoła, współpracując, aby wypełnić Wielki Nakaz Misyjny.

Podsumowując, Kościoły ARC oferują inspirujący przykład współpracy i partnerstwa w służbie Chrystusowi. Niech ich pasja dla Ewangelii i zaangażowanie w zakładanie życiodajnych kościołów nadal inspirują i wzywają wszystkich wierzących do wspólnej pracy na rzecz rozwoju Królestwa Bożego na ziemi. Jak przypomina nam Apostoł Paweł w 1 Liście do Koryntian 12:12 (NKJV): „Albowiem jak jedno jest ciało i ma wiele członków, lecz wszystkie członki jednego ciała, których jest wiele, stanowią jedno ciało, tak też jest z Chrystusem”. To dzięki naszej jedności i współpracy w zróżnicowanym i globalnym Kościele możemy najlepiej odzwierciedlać miłość, łaskę i prawdę Jezusa Chrystusa światu w potrzebie.

O autorze

Przewiń do góry