2 manieren waarop we proberen God in een hokje te plaatsen – God grenzen stellen

Verspreid de liefde

Beperk je God?

Viral Believer wordt door lezers ondersteund. We kunnen een kleine vergoeding verdienen met producten die we u gratis aanbevelen. MEER WETEN

Iets meer dan een week geleden liet ik jullie weten dat mijn gemeente en ik aan een ontdekkingsreis begonnen. We waren ons allemaal gaan realiseren dat als Amerika weer een grote ontwaking zou krijgen, het bij ons zou moeten beginnen.

Zondag vervolgden we deze ontdekkingsreis door te kijken naar gebieden waar we misschien niet zo duidelijk luisteren naar de stem van de Heer. Velen van ons luisteren naar de stem van de Heer door de filters waarmee we zijn opgegroeid.

Het luisterproces bestaat uit twee delen. De handeling van het spreken en de handeling van het horen.

God zou heel goed kunnen spreken, maar als we niet met open oren luisteren naar dingen die buiten onze norm vallen, dan horen we misschien niet goed wat Hij zegt.

Daarom moeten we onderzoeken of we God al dan niet in een soort hokje hebben en zo ja, dan moeten we bedenken hoe we Hem buiten dat hokje kunnen laten bestaan ​​als het op ons aankomt.

God in een doos

Kan God in een doos zitten?

Nu weten we allemaal dat God niet in een hokje kan worden gestopt. Hij is wat theologen noemen, alomtegenwoordig. Hij is overal.

We nemen die aanwezigheid echter waar door middel van dozen die we in onze geest en hart maken.

Dus als ik het heb over het loslaten van God uit je hokje, heb ik het over het uitbreiden van de manier waarop je de aanwezigheid van God hoort en waarneemt.

Ik heb ontdekt dat er twee belangrijke manieren zijn waarop we filters plaatsen op ons vermogen om de stem van de Heer te horen. Het zijn culturele filters waarmee we opgroeien en waarvan we aannemen dat ze normaal zijn en zoals de dingen zouden moeten zijn, en er zijn religieuze filters die voortkomen uit onze opvoeding en erfgoed dat we in de loop der jaren als gelovigen hebben opgedaan.

Geen van deze dingen is noodzakelijkerwijs slecht, maar soms beperken ze wat we echt van de Heer horen. Het is als het verschil tussen het luisteren naar muziek uit de luidspreker van een AM-radio versus een live concert. De AM-radio heeft beperkingen.

manieren waarop we God beperken beeld

2 manieren waarop we God in een hokje proberen te stoppen

Laat me je laten zien wat ik bedoel uit een paar passages in de Bijbel.

God uit je culturele kader laten gaan

Genesis 13: 5-13

New Living Translation (NLT)

5 Lot, die met Abram reisde, was ook zeer rijk geworden met kudden schapen en geiten, kudden runderen en veel tenten. 6 Maar het land kon zowel Abram als Lot niet ondersteunen met al hun kudden en runderen die zo dicht bij elkaar woonden. 7 Zo brak er onenigheid uit tussen de herders van Abram en Lot. (In die tijd woonden er ook Kanaänieten en Perizzieten in het land.)

8 Ten slotte zei Abram tegen Lot: "Laten we niet toestaan ​​dat dit conflict tussen ons of onze herders komt. We zijn tenslotte naaste verwanten! 9 Het hele landschap ligt voor je open. Kies een deel van het land dat u wilt, en we zullen scheiden. Als je het land aan de linkerkant wilt, dan neem ik het land aan de rechterkant. Als je de voorkeur geeft aan het land aan de rechterkant, dan ga ik naar links."

10 Lot wierp een lange blik op de vruchtbare vlaktes van de Jordaanvallei in de richting van Zoar. Het hele gebied was overal goed bewaterd, zoals de tuin van de Heer of het prachtige land Egypte. (Dit was voordat de Heer Sodom en Gomorra vernietigde.) 11 Lot koos voor zichzelf de hele Jordaanvallei ten oosten van hen. Hij ging daarheen met zijn kudden en dienaren en nam afscheid van zijn oom Abram. 12 Abram vestigde zich dus in het land Kanaän, en Lot verplaatste zijn tenten naar een plaats in de buurt van Sodom en vestigde zich tussen de steden van de vlakte. 13 Maar de mensen van dit gebied waren buitengewoon slecht en zondigden voortdurend tegen de Heer.

Hier hebben we een voorbeeld dat indruist tegen onze westerse cultuur en tegen wat in veel kerken wordt onderwezen.

We zien hier dat er een geschil is tussen Lot en Abram en tussen hun families en arbeiders.

In onze cultuur van persoonlijke rechten en vrijheden zouden we denken dat Abraham het recht had om te eisen dat Lot zou vertrekken sinds de belofte aan Abram was gegeven. Dit moest zijn land zijn. Lot was gewoon een meeloper. Hij kreeg de belofte niet van God.

In onze cultuur zouden we dit geschil oplossen door te eisen dat onze rechten worden geëerbiedigd. We zouden uitzoeken wat de beste plaats zou zijn om ons vee te hebben en waar de beste plaats zou zijn om ons huis te bouwen. We zouden zoeken naar wat het beste voor ons was. Dit soort mentaliteit is, in alle eerlijkheid, de wijsheid van de wereld.

Merk op dat Abraham deze wijsheid niet volgde. In plaats van zich zorgen te maken over hoe Hij gezegend zou worden, besloot hij de zegen te zijn. Dit betekende dat hij zijn rechten opgaf om iemand anders te zegenen.

Let op wat Lot deed. Hij schatte in wat het beste voor hem was en nam wat Hem het meest tot zegen zou zijn. We kennen allemaal de uiteindelijke uitkomst van die beslissing en hoe lang die zogenaamde zegen die hij voor zichzelf nam, duurde.

Als we opnieuw de gunst van God in ons land zullen zien en we zullen een opwekking door ons land zien razen, dan zullen we de wijsheid van de wereld en onze culturele oren moeten opgeven, waar we met al onze aandacht naar hebben geluisterd. leeft en begint te luisteren met oren die zijn afgestemd op de wijsheid en cultuur van het koninkrijk van God.

Abram had dit gedaan.

De cultuur van het koninkrijk is er een van het vastleggen van onze rechten, ons leven en onze verlangens om een ​​zegen te ontvangen, en in plaats daarvan is vrijgevigheid en geven, op anderen gericht worden in plaats van egocentrisch, en in de wereld leven, maar niet zoals de wereld van primair belang.

God uit de doos halen afbeelding

God uit je religieuze kader halen.

We hebben allemaal religieuze dozen waarin we God plaatsen.

Als je bent zoals ik, dan lopen we als charismatisch soms in de val dat God moet bewegen op voorgeschreven manieren die passen in ons religieuze erfgoed en onze opvoeding. Meestal komt deze mentaliteit met een denkproces dat zegt dat er tekenen en wonderen moeten zijn voordat we zullen geloven dat het van God is.

Hetzelfde geldt voor degenen die geen Pinkster- of Charismatische achtergrond hebben.

Ze zijn niet op zoek naar tekenen en wonderen, maar in plaats daarvan doorzoeken ze de Schriften om te zien of wat er gebeurt door de Bijbel kan worden bewezen.

We hebben allebei religieuze kaders waarin we God plaatsen. Laat me je een voorbeeld uit de Bijbel geven over hoe de vroege kerk met dit dilemma omging.

Handelingen 15

New Living Translation (NLT)

Het concilie in Jeruzalem

15 Terwijl Paulus en Barnabas in Antiochië in Syrië waren, kwamen er enkele mannen uit Judea aan die de gelovigen [a] begonnen te leren: „Tenzij u wordt besneden zoals vereist door de wet van Mozes, kunt u niet worden gered.” 2 Paulus en Barnabas waren het niet met hen eens en maakten heftige ruzies. Ten slotte besloot de kerk Paulus en Barnabas naar Jeruzalem te sturen, vergezeld van enkele plaatselijke gelovigen, om met de apostelen en ouderlingen over deze kwestie te praten. 3 De kerk stuurde de afgevaardigden naar Jeruzalem en ze stopten onderweg in Fenicië en Samaria om de gelovigen te bezoeken. Ze vertelden hen - tot ieders vreugde - dat ook de heidenen bekeerd werden.

4 Toen ze in Jeruzalem aankwamen, werden Barnabas en Paulus verwelkomd door de hele kerk, inclusief de apostelen en oudsten. Ze rapporteerden alles wat God door hen had gedaan. 5 Maar toen stonden enkele van de gelovigen die tot de sekte van de Farizeeën behoorden op en drongen erop aan: "De niet-Joodse bekeerlingen moeten worden besneden en ze moeten de wet van Mozes volgen."

6 Dus kwamen de apostelen en ouderlingen samen om deze kwestie op te lossen. 7 Tijdens de bijeenkomst stond Petrus na een lange discussie op en sprak hen als volgt toe: “Broeders, jullie weten allemaal dat God mij enige tijd geleden uit jullie midden heeft gekozen om tot de heidenen te prediken, zodat zij het Goede Nieuws konden horen en geloven. 8 God kent de harten van mensen, en hij bevestigde dat hij heidenen accepteert door hen de Heilige Geest te geven, net zoals hij bij ons deed. 9 Hij maakte geen onderscheid tussen ons en hen, want hij reinigde hun hart door het geloof. 10 Dus waarom daag je God nu uit door de heidense gelovigen [b] te belasten met een juk dat noch wij, noch onze voorouders konden dragen? 11 We geloven dat we allemaal op dezelfde manier gered zijn, door de onverdiende genade van de Heer Jezus.”

12 Iedereen luisterde rustig terwijl Barnabas en Paulus vertelden over de wonderbaarlijke tekenen en wonderen die God door hen onder de heidenen had gedaan.

13 Toen ze klaar waren, stond James op en zei: "Broeders, luister naar me. 14 Petrus[c] heeft je verteld over de tijd dat God de heidenen voor het eerst bezocht om van hen een volk voor zichzelf te nemen. 15 En deze bekering van heidenen is precies wat de profeten voorspelden. Zoals geschreven staat:

16 'Daarna kom ik terug'

en herstel het gevallen huis [d] van David.

Ik zal zijn ruïnes herbouwen

en herstel het,

17 opdat de rest van de mensheid de Heer zou zoeken,

inclusief de heidenen—

al degenen die ik heb geroepen om de mijne te zijn.

De Heer heeft gesproken —

18 hij die deze dingen zo lang geleden bekend heeft gemaakt.'[e]

19 “En daarom is mijn oordeel dat we het niet moeilijk moeten maken voor de heidenen die zich tot God wenden. 20 In plaats daarvan moeten we ze schrijven en zeggen dat ze zich moeten onthouden van het eten van voedsel dat aan afgoden is geofferd, van seksuele immoraliteit, van het eten van het vlees van gewurgde dieren en van het consumeren van bloed. 21 Want deze wetten van Mozes worden al generaties lang op elke sabbat in Joodse synagogen in elke stad gepredikt.”

Nu hebben we het hier over dat een paar jongens van het hoofdkwartier kwamen en begonnen te proberen de niet-Joodse gelovigen tot Joodse gelovigen te maken.

Ze konden niet accepteren dat God iets anders zou doen dan waarin ze waren opgegroeid. De kerk begon als een overwegend Joodse kerk. Ze hadden nog veel van hun tradities en joodse gelovigen.

Hierdoor veroorzaakte het veel verwarring in de nieuw gevormde heidenkerk, dus sprong Paulus op een vliegtuig en vloog naar Jeruzalem om de grote pruiken in Jeruzalem te ontmoeten.

Ze hadden een grote conferentie en hoorden de kant van degenen die de heidenen net als de Joden wilden maken. Toen stond Petrus op en sprak over wat God hem had laten zien over de heidenen en toen luisterden ze naar Paulus en Barnabas die bevestigden wat God aan het doen was onder de heidenen.

Uiteindelijk luisterden ze en probeerden ze de heidenen niet zoals de Joden te maken, maar lieten ze God God zijn en doen wat Hij koos met betrekking tot deze nieuwe gelovigen.

Vele malen in de kerk van vandaag vallen we in dezelfde val door te proberen discipelen naar ons beeld te maken.

We proberen ze eruit te laten zien en voelen als charismaten, pinkstergelovigen, baptisten, lutheranen, enz.

We moeten God toestaan ​​om mensen te maken tot de mensen die Hij hen roept te zijn. Zeker in de huidige tijd waarin de meeste mensen weinig of geen christelijke achtergrond hebben.

Wil je God uit je doos halen afbeelding

2 vragen die God de kerk vandaag stelt.

Ik geloof dat er 2 vragen zijn die God vandaag stelt. Ik weet zeker dat er meer zijn, maar ik hoor er 2.

  1. Zijn we bereid om onze culturele achtergrond op te geven en te vervangen door een cultuur die Zijn koninkrijk en Zijn wegen weerspiegelt, zelfs als dat betekent dat we niet vooruit komen in deze wereld en er zelfs vervolging voor moeten ondergaan?
  2. Zijn we bereid onze religieuze tradities en methoden op te geven om het koninkrijk te zien uitbreiden en mensen te redden? Als je charismatisch bent, sta je dan open voor andere manieren waarop God je misschien wil bewegen die geen deel uitmaken van je ervaring? Als je geen charismatische persoon bent, sta je er dan voor open dat God dingen doet die buiten je traditie vallen? Wat is belangrijker? Uw onderscheidende of mensen verloren zonder een redder?
God in een kader plaatsen uitgelichte afbeelding

Ik weet niet waar onze reis zal eindigen. Ik weet dit. Hij heeft mij en mijn gemeente op het pad van ontdekking gezet.

Ons hart heeft zich voorgenomen om onszelf te vernederen en Zijn aangezicht te zoeken. Hij is al begonnen ons te veroordelen voor zonden die we hebben laten binnensluipen. Zonden van trots en zelfredzaamheid.

Ik geloof echt dat we een opwekking zullen zien.

En jij dan? Ga je met ons mee op deze reis?

zegeningen

Pastoor Hertog

Boeken voor spirituele groei

groei kent geen grenzen het geheim van de christen voor een dieper spiritueel leven
Groei kent geen grenzen: het geheim van een christen voor een dieper geestelijk leven

het beoefenen van spirituele basisdisciplines volg Gods blauwdruk voor het leven
Het beoefenen van spirituele basisdisciplines: volg Gods blauwdruk om te leven

leven als een christen de reis studieserie
Leven als een christen: The Journey Study Series

Scroll naar boven