Bijbelverzen voor troost en genezing

Verspreid de liefde

Geweldige bijbelverzen voor troost en genezing

Viral Believer wordt door lezers ondersteund. We kunnen een kleine vergoeding verdienen met producten die we u gratis aanbevelen. MEER WETEN

ER IS GEEN GROTER DAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS DIE ALTIJD IS WANNEER U HEB EEN COMFORTABEL EN GENEZING NODIG, OF HET DE GEEST, HET LICHAAM OF DE GEEST IS!

twee personen die een papercut hart vasthouden voor het artikel over bijbelverzen over troost en genezing

COMFORT:

God beloofde dat Hij altijd bij ons zou zijn en ons nooit zou verlaten. Als je denkt aan troost in tijden van nood, of wanneer je genezing nodig hebt in een deel van je menselijk lichaam, denk dan eerst aan Jezus; wie kan u beter genezen dan de God die u heeft gemaakt; dat bloed in je aderen liet vallen; die lucht in je longen ademde?

We gaan eerst om te troosten: op momenten dat je een moeilijke dag hebt, is het Jezus die zijn armen om je schouders legt en je troost. Het is Jezus die met je praat en je laat weten dat Hij er is, je dicht bij Hem houdt en je vrede geeft. Hieronder staan ​​schriftgedeelten die vertellen over Jezus' liefde en zorg voor ieder van ons. Sta jezelf toe deze woorden van God in je hart te nemen terwijl je ze doorleest en door wijsheid te begrijpen wat ze voor jou betekenen.

Deuteronomium 31: 8-9 Wees niet bang of ontmoedigd, want de Heer zal u persoonlijk voorgaan. Hij zal bij je zijn; hij zal u niet in de steek laten en u niet in de steek laten.

Jozua 31:8-9 Dit is mijn bevel: wees sterk en moedig! Wees niet bang of ontmoedigd. Want de Heer, uw God, is met u waar u ook gaat.

Psalm 16: 1 Bescherm me, o God, want ik ben tot U gekomen als toevlucht.

Psalm 23: 4 Zelfs als ik door de donkerste vallei loop, zal ik niet bang zijn, want je bent dicht bij me. Uw stok en uw staf beschermen en troosten mij.  

Psalm 27: 1-5 De Heer is mijn licht en mijn redding - waarom zou ik bang zijn? De Heer is mijn vesting, die mij beschermt tegen gevaar, dus waarom zou ik beven? Als slechte mensen mij komen verslinden, zullen ze struikelen en vallen. Hoewel een machtig leger mij omringt, zal mijn hart niet bang zijn. Zelfs als ik wordt aangevallen, blijf ik zelfverzekerd. Het enige dat ik de Heer vraag — wat ik het meest zoek — is om alle dagen van mijn leven in het huis van de Heer te wonen, me te verheugen in de volmaaktheden van de Heer en te mediteren in zijn tempel. Want hij zal me daar verbergen als er problemen komen; hij zal me verbergen in zijn heiligdom. Hij zal me buiten bereik op een hoge rots plaatsen.

Psalm 27: 11-14 Leer mij hoe te leven, o Heer. Leid mij op het rechte pad, want mijn vijanden wachten op mij. Laat me niet in hun handen vallen. Want ze beschuldigen me van dingen die ik nooit heb gedaan; bij elke ademhaling bedreigen ze me met geweld. Toch ben ik ervan overtuigd dat ik de goedheid van de Heer zal zien terwijl ik hier in het land der levenden ben. Wacht geduldig op de Heer. Wees moedig en moedig. Ja, wacht geduldig op de Heer.  

Psalm 46: 1-2 God is onze toevlucht en kracht, altijd klaar om te helpen in tijden van nood. We zullen dus niet bang zijn als er aardbevingen komen en de bergen in zee afbrokkelen.

Psalm 119: 76 Laat nu je niet aflatende liefde me troosten, zoals je me beloofd hebt, je dienaar.

Spreuken 3: 25-26 U hoeft niet bang te zijn voor een plotselinge ramp of de vernietiging die over de goddelozen komt, want de Heer is uw zekerheid. Hij zorgt ervoor dat je voet niet in een val komt te zitten.

Jesaja 41: 10 Wees niet bang, want ik ben bij je. Wees niet ontmoedigd, want ik ben je God. Ik zal je sterken en helpen. Ik zal je overeind houden met mijn zegevierende rechterhand.

Jesaja 41: 13 Want ik houd u bij uw rechterhand, ik, de Here, uw God. En ik zeg je, wees niet bang. Ik ben hier om je te helpen.

Matthew 11: 28 Toen zei Jezus: ‘Kom tot mij, jullie allemaal die vermoeid zijn en zware lasten dragen, dan zal ik jullie rust geven.

In de bovengenoemde schriftplaatsen kun je de ware betekenis van het woord ‘trooster’ vinden. Als je Jezus als je Heer en Verlosser erkent, zal de hemel zich in al zijn glorie voor je openen. Jezus is onze routekaart naar de hemel omdat hij laat zien hoe we daar moeten komen door middel van zijn Woord, de Bijbel. Door deze tekst te lezen en te bestuderen, zul je zoveel meer vinden dat er niet leek te staan ​​toen je het voor het eerst las, als je het in feite ooit hebt gelezen. Onthoud gewoon dat Jezus onze Messias, de Zoon van onze enige ware God onze Trooster, Genezer en Redder is.

iemands hang naar God reiken in genezing

GENEZING:

Nu zullen we u enkele schriftgedeelten over "Genezing" laten zien. Hoe Jezus zoveel van de mensheid hield dat hij bereid was om in menselijke vorm naar deze aarde te komen om de zieken te genezen, de onderdrukten te bevrijden en de mensheid te vergeven van de zonden die ze hadden begaan door Zichzelf te geven als een offer voor die zonden, in verleden, heden en verleden. toekomst.

Exodus 23: 25 U moet alleen de Heer, uw God, dienen. Als je dat doet, zal ik je zegenen met voedsel en water, en zal ik je beschermen tegen ziekte. Er zullen geen miskramen of onvruchtbaarheid in uw land zijn, en ik zal u een lang en vol leven schenken.

2 Kings 20: 5 Ga terug naar Hizkia, de leider van het volk. Zeg tegen hem: "Dit zegt de Heer, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Ik zal je genezen, en over drie dagen zul je uit bed komen en naar de tempel van de Heer gaan. Ik zal vijftien jaar aan je leven toevoegen, en ik zal jou en deze stad redden van de koning van Assyrië. Ik zal deze stad verdedigen voor mijn eigen eer en voor mijn dienaar David.”

Psalm 30: 8-12 Ik riep tot u, o Heer. Ik smeekte de Heer om genade en zei: "Wat win je als ik sterf, als ik in het graf zink? Kan mijn stof u prijzen? Kan het vertellen van uw trouw? Hoor mij, Heer, en heb medelijden met mij. Help mij, o Heer.” Je hebt mijn rouw veranderd in vreugdevol dansen. U hebt mijn rouwkleding weggenomen en me met vreugde bekleed, opdat ik u zou loven en niet zou zwijgen, o Heer mijn God, ik zal u voor altijd danken!

Psalm 107: 19-22 "Heer, help!" ze huilden in hun problemen, en hij redde hen uit hun nood. Hij zond zijn woord uit en genas hen door hen weg te rukken van de deur van de dood. Laten ze de Heer prijzen voor zijn grote liefde en voor de geweldige dingen die hij voor hen heeft gedaan. Laat hen offers van dankzegging brengen en vreugdevol zingen over zijn glorieuze daden.

Psalm 146: 7-9 Hij geeft recht aan de onderdrukten en voedsel aan de hongerigen. De Heer bevrijdt de gevangenen. De Heer opent de ogen van de blinden. De Heer heft degenen op die terneergeslagen zijn. De Heer heeft de godvruchtigen lief. De Heer beschermt de vreemdelingen onder ons. Hij zorgt voor de wezen en weduwen, maar hij frustreert de plannen van de goddelozen.

Psalm 147: 3 Hij geneest de gebrokenen van hart en verbindt hun wonden.

Isaiah 40: 29-31 Hij geeft kracht aan de zwakken en kracht aan de machtelozen. Zelfs jongeren zullen zwak en moe worden, en jonge mannen zullen uitgeput raken. Maar wie op de Heer vertrouwt, zal nieuwe kracht vinden. Ze zullen hoog op vleugels vliegen als adelaars. Ze zullen rennen en niet moe worden. Ze zullen lopen en niet flauwvallen.

Jesaja 41: 10 Wees niet bang, want ik ben bij je. Wees niet ontmoedigd, want ik ben u God. Ik zal je sterken en helpen. Ik zal je overeind houden met mijn zegevierende rechterhand.

Jeremia 17: 14 O Heer, als u mij geneest, zal ik echt genezen zijn; als je me redt, zal ik echt gered worden. Mijn lof is alleen voor jou.

Jeremiah 30: 16-17 “Maar allen die u verslinden, zullen verslonden worden, en al uw vijanden zullen in ballingschap worden gestuurd. Allen die u plunderen zullen worden geplunderd, en allen die u aanvallen zullen worden aangevallen. Ik zal je je gezondheid teruggeven en je wonden genezen', zegt de Heer. "Want u wordt een verschoppeling genoemd - 'Jeruzalem om wie niemand geeft.'"

Matthew 9: 35 Jezus reisde door alle steden en dorpen van dat gebied, onderwees in de synagogen en verkondigde het Goede Nieuws over het Koninkrijk. En hij genas alle soorten ziekten en kwalen.

Matthew 11: 28-30 Toen zei Jezus: ‘Kom tot mij, jullie allemaal die vermoeid zijn en zware lasten dragen, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op u. Laat me je leren, want ik ben nederig en zachtaardig van hart, en je zult rust vinden voor je ziel. Want mijn juk is gemakkelijk te dragen, en de last die ik je geef is licht.

Ground 5: 22-42 Toen arriveerde een leider van de plaatselijke synagoge, die Jaïrus heette. Toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten en smeekte hem vurig. "Mijn dochtertje is stervende", zei hij. 'Kom alsjeblieft en leg je handen op haar; genees haar zodat ze kan leven.” Jezus ging met hem mee, en alle mensen volgden, verdrongen zich om hem heen. Een vrouw in de menigte had al twaalf jaar last van constante bloedingen. Ze had veel geleden onder vele dokters, en in de loop der jaren had ze alles uitgegeven wat ze moest betalen, maar ze was niet beter geworden. Sterker nog, ze was slechter geworden. Ze had over Jezus gehoord, dus kwam ze achter hem door de menigte en raakte zijn mantel aan. Want ze dacht bij zichzelf: "Als ik zijn mantel maar kan aanraken, zal ik genezen zijn." Onmiddellijk stopte het bloeden en ze voelde in haar lichaam dat ze van haar vreselijke toestand was genezen. Jezus besefte meteen dat er genezende kracht van hem was uitgegaan, dus draaide hij zich om in de menigte en vroeg: "Wie heeft mijn mantel aangeraakt?" Zijn discipelen zeiden tegen hem: "Kijk eens naar deze menigte die zich om je heen drukt. Hoe kun je vragen: 'Wie heeft me aangeraakt?'” Maar hij bleef om zich heen kijken om te zien wie het had gedaan. Toen kwam de bange vrouw, trillend bij het besef van wat haar was overkomen, en viel voor hem op haar knieën en vertelde hem wat ze had gedaan. En hij zei tegen haar: "Dochter, je geloof heeft je gezond gemaakt. Ga in vrede. Je lijden is voorbij." Terwijl hij nog met haar sprak, kwamen er boodschappers uit het huis van Jaïrus, de leider van de synagoge. Ze zeiden tegen hem: 'Uw dochter is dood. Het heeft geen zin om de Leraar nu lastig te vallen.' Maar Jezus hoorde hen en zei tegen Jaïrus: 'Wees niet bang. Heb gewoon vertrouwen.” Toen hield Jezus de menigte tegen en liet niemand met hem mee gaan behalve Petrus, Jakobus en Johannes (de broer van Jakobus). Toen ze bij het huis van de synagogeleider kwamen, zag Jezus veel commotie en geween en gejammer. Hij ging naar binnen en vroeg: 'Waarom al die opschudding en dat gehuil? Het kind is niet dood; ze slaapt alleen." Het publiek lachte hem uit. Maar hij liet ze allemaal vertrekken en nam de vader en moeder van het meisje en zijn drie discipelen mee naar de kamer waar het meisje lag. Hij hield haar hand vast en zei tegen haar: "Talitha koum", wat betekent "klein meisje, sta op!" En het twaalfjarige meisje stond onmiddellijk op en liep rond! Ze waren overweldigd en totaal verbaasd.

Luke 6: 17-19 Toen ze van de berg afdaalden, stonden de discipelen met Jezus op een groot, vlak terrein, omringd door veel van zijn volgelingen en door de menigte. Er waren mensen uit heel Judea en uit Jeruzalem en van zo ver noordelijk als de zeekusten van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om naar hem te luisteren en om van hun ziekten genezen te worden; en degenen die gekweld werden door boze geesten werden genezen. Iedereen probeerde hem aan te raken, omdat er genezende kracht van hem uitging, en hij genas iedereen.

1 Peter 2: 24 Hij droeg persoonlijk onze zonden in zijn lichaam aan het kruis, zodat we dood kunnen zijn voor de zonde en kunnen leven voor wat juist is. Door zijn wonden ben je genezen.

Openbaring 21: 3-4 Ik hoorde een luid geschreeuw vanaf de troon, zeggende: 'Kijk, Gods huis is nu onder zijn volk! Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. God zelf zal bij hen zijn. Hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen gehuil of pijn. Al deze dingen zijn voor altijd verdwenen."

Als je merkt dat je je leven aan Jezus wilt geven, ga dan naar de Vrede met God website.

Boeken over genezing

Christus de genezer
Christus de genezer

Genezing van gebrokenheid
Genezing van gebrokenheid

de essentiële gids voor genezing
De essentiële gids voor genezing

Scroll naar boven