Een bijbelse huwelijksceremonie

Verspreid de liefde

Ga je trouwen?

Viral Believer wordt door lezers ondersteund. We kunnen een kleine vergoeding verdienen met producten die we u gratis aanbevelen. MEER WETEN

Nou, ik ook!

Ik hou niet van grote publieke aankondigingen. Het lijkt alsof er iets in de weg staat als ik dat doe, maar ik ben opgewonden.

Voor mij is het belangrijk om een ​​bijbels huwelijk en een christelijke huwelijksceremonie te hebben.

Het is verbazingwekkend voor mij hoeveel huwelijksceremonies er zijn, maar hoeveel echt ons geloof niet op een zinvolle manier incorporeren.

Dus ik wilde de huwelijksceremonie met jullie delen die ik aan de gelovigen aanbeveel en ook degene die op mijn eigen bruiloft zal worden gebruikt.

Een bijbelse huwelijksceremonie

Een op de bijbel gebaseerde christelijke huwelijksceremonie

De christelijke huwelijksceremonie

voorspel: Christelijke muziek
Psalm 95:1-7 lezen
Oh kom, laten we zingen voor de Heer! Laten we juichen naar de Rots van ons heil. Laten we met dankzegging voor Zijn tegenwoordigheid komen; Laten we met een psalm blij tot Hem juichen. Want de Heer [is] de grote God, en de grote Koning boven alle goden. In Zijn hand [zijn] de diepe plaatsen van de aarde; De hoogten van de heuvels [zijn] ook van Hem. De zee is van Hem, want Hij heeft haar gemaakt; En Zijn handen vormden het droge [land]. O, kom, laten we aanbidden en neerbuigen; Laten we knielen voor de Heer, onze Maker. Want Hij [is] onze God, en wij [zijn] het volk van Zijn weide, en de schapen van Zijn hand. Als je vandaag Zijn stem wilt horen:

Trouw maart:
“Congregatie, sta alstublieft op.” De processie van het bruidsfeest komt door het middenpad om zich vooraan bij de bruidegom te voegen.

Geven van de bruid en bruidegom

Aan de ouders: Wie geeft deze bruid ten huwelijk? Wie geeft deze bruidegom ten huwelijk?
Laat je ze los zodat ze kunnen worden samengevoegd in een nieuwe relatie onder God?
Reactie: Zowel de ouders van Bruid als Bruidegom zeggen 'dat doen we'.

Aan de bruidegom: Neem je bruid mee en stap naar voren, alsjeblieft.

Aan de congregatie:

Ik vraag dat de gemeente blijft staan ​​als we in gebed voor de Heer gaan.
“Onze meest genadige hemelse Vader, we danken U voor alle voorrechten van het zijn in het Lichaam van Christus. We zijn samengekomen om het wonder van Uw liefde en de kracht van Uw Geest te zien werken in de levens van deze twee mensen.

Wij geven U de lof, de eer en de glorie voor de macht van de Heilige Geest in ons leven om ons in een plaats van vereniging met de Vader, vereniging met de Zoon, vereniging met de Heilige Geest en vereniging met elkaar te brengen. We danken U ervoor, in Jezus' machtige naam.” Amen.

Aan de congregatie: U mag zitten.

Het aansteken van kaarsen door de twee moeders (optioneel)

Minister:
We zijn vandaag samengekomen om een ​​van de gelukkigste momenten in het leven van de bruid en de bruidegom te vieren; want op deze dag bevestigen zij voor getuigen van de aarde en de hemel dat zij geloven dat God heeft voorgenomen dat zij het leven zouden delen in de heilige banden van het christelijk huwelijk. De bruid en bruidegom verlangen dat de Almachtige God geëerd wordt in hun huwelijk.

Het geven in het huwelijk:

Een christelijke huwelijksceremonie vindt veel instructie, bemoediging, leiding en vermaning in de Heilige Schrift.
In het verhaal van Adam en Eva voegt het tweede hoofdstuk van Genesis essentiële inzichten toe aan het concept van het huwelijk. Dit hoofdstuk vertelt hoe de Here God de mens vormde uit het stof van de aarde en de levensadem in zijn neusgaten blies, zodat hij een levende ziel werd. De Here God plaatste hem in de prachtige Hof van Eden. Er ontbrak echter iets. De man was niet compleet in de tuin. Toen zei de Here God in Genesis 2:18: “Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een helper geschikt voor hem maken”. Dit vroege bijbelverslag wijst op een van de belangrijke rollen van de vrouw: een helper voor haar man.

Echtgenotes hebben hun echtgenoten waardevolle hulp verleend op elk gebied van menselijke activiteit en in elke periode van de wereldgeschiedenis, van de tijd van Eva tot het heden. Maar vrouwen zijn niet gemaakt om de ondergeschikte helpers van de man te zijn. Nadat de Here God had besloten een vrouw te maken, liet Hij een diepe slaap op Adam vallen. God nam een ​​van Adams ribben, niet een deel van zijn voet zodat hij de baas over Eva kon zijn, noch een deel van zijn hoofd zodat Eva de baas over Adam kon zijn, maar van zijn zijde dichtbij Adams hart. God maakte Eva's lichaam van dezelfde substantie als Adam zijn been en nam dat deel van Adams geest en ziel dat vrouwelijk was en plaatste het in Eva. God maakte Eva tot een gelijke, niet inferieur of superieur, maar een deelgenoot van het leven. Nu was Adam compleet in Eva en vice versa. Nu waren ze niet langer twee maar één. Adam bracht de hechtheid van hun verbintenis tot uitdrukking toen hij in Genesis 2:23 verklaarde: „Dit is nu been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees; zij zal vrouw genoemd worden".

Johannes 3:3 zegt dat 'Je moet opnieuw geboren worden om het koninkrijk van God te zien' om de betekenis van één vlees te begrijpen - verenigd in geest, ziel en lichaam. God wil dat we dit in ons leven ervaren.

man en vrouw hand in hand tijdens huwelijksceremonie

Ten laste van de bruid en de bruidegom

Als we het Woord van God uit Efeziërs 5:22-33 lezen, willen we dat jullie allebei heel goed letten op de woorden die hier worden vermeld. Het zijn de woorden uit Gods Woord die de Heilige Geest zal eren als we er in geloof op staan. De wereld heeft het idee dat het huwelijk gewoon een wettelijk contract is. Dat is het, maar tegelijkertijd is het een spiritueel contract. Wanneer de woorden des geloofs worden gesproken volgens het Woord van God tussen twee 'wedergeboren' gelovigen, treedt de kracht van God in werking. Er vindt een echt wonder plaats wanneer het geloof van deze twee mensen in Gods kracht wordt losgelaten. God eert hun geloof en brengt hen samen tot een eenheid.

Luister met deze gedachten heel aandachtig naar deze woorden: Vrouwen, onderwerp u aan uw eigen echtgenoten, als aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus het hoofd van de kerk is; en Hij is de Verlosser van het lichaam. Daarom, zoals de kerk onderworpen is aan Christus, zo [laten] de vrouwen [zijn] in alles aan hun eigen man. Mannen, heb uw vrouwen lief, zoals ook Christus de kerk heeft liefgehad en Zichzelf voor haar heeft gegeven, opdat Hij haar zou heiligen en reinigen met de wassing met water door het Woord, opdat Hij haar aan Zichzelf zou voorstellen als een heerlijke kerk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.

Dus mannen behoren hun eigen vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam; hij die van zijn vrouw houdt, houdt van zichzelf. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar voedt en koestert het, net zoals de Heer de kerk [doet]. Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn beenderen. Om deze reden zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één vlees worden. Dit is een groot mysterie, maar ik spreek over Christus en de kerk. Niettemin, laat ieder van jullie in het bijzonder zijn eigen vrouw zo liefhebben als zichzelf, en laat de vrouw [zien] dat zij [haar] man respecteert.

Aan de bruidegom: _________, heb je Jezus Christus aanvaard als Heer en persoonlijke Verlosser?
Reactie: Ik heb.
Hebt u de Heilige Geest ontvangen om in u te wonen?
Reactie: Ik heb.
Aan de bruid: ___________, heb je Jezus Christus aanvaard als Heer en persoonlijke Verlosser?
Reactie: Ik heb.
Hebt u de Heilige Geest ontvangen om in u te wonen?
Reactie: Ik heb.

Aan de bruid en bruidegom:
Nu, na belijdenis van uw geloof, hebt u aan alle mensen bekend gemaakt dat Jezus Christus van Nazareth uw Heer en uw Verlosser is.

Ten laste van getuigen en gemeente

Ik doe deze aankondiging voor deze gemeente en deze getuigen:

Wanneer twee mensen zich door geloof bij de Heer Jezus Christus voegen, volgens Gods eigen woorden en Gods eigen verklaring, staan ​​ze gereinigd - net zo rein voor God als Adam en Eva in de Hof van Eden waren voordat ze zondigden. Dit is niet alleen vergeving van zonden. De Bijbel zegt dat ieder mens die in Christus is, een nieuwe schepping is; oude dingen zijn voorbijgegaan en alle dingen zijn nieuw geworden.

Er vond een wonder plaats toen u Jezus de Heer van uw leven maakte. De Heilige Geest gebruikte de kracht van God – Zijn scheppende kracht – om je geest herboren te laten worden. Het is dezelfde kracht die God gebruikte toen Hij Jezus uit de dood opwekte. Door die kracht heeft hij u ook met Jezus verbonden. Wanneer twee wedergeboren gelovigen voor God komen om als man en vrouw te worden samengevoegd, noemt de apostel Paulus het 'een mysterie' en zegt: '-maar ik spreek over Christus en de kerk.' Toen je Jezus tot Heer van je leven maakte, werd je met Hem verbonden. In 6 Korintiërs 17:XNUMX staat: 'u bent één geest met Hem. Hier in Efeziërs staat dat je één vlees bent geworden met de Heer. Jij bent van Hem. Hij is van jou. U bent samen één vlees in Hem.

Ik wil dat je begrijpt dat als je het Lichaam van Christus goed onderscheidt, je ook het wonder dat plaatsvindt in het huwelijk goed onderscheidt. Je geesten zullen worden samengevoegd en je zult één worden. Je zult er niet een zijn alleen in de ogen van de wet. Er gebeurt iets veel krachtigers. De creatieve kracht van God zal jullie samenvoegen. Dezelfde kracht die jou met Jezus verbond toen jij Hem tot jouw Heer maakte, zal jou samenvoegen.

Knoei nooit met die vakbond. De liefde van God die alle begrip te boven gaat, zegt niet: "Ik hou van je, maar hou je echt van mij?" De liefde van God zegt heel eenvoudig: "Ik hou van je." Dat is alles wat het ooit zegt. Knoei niet met dat wonder. Laat de zon nooit ondergaan over je woede. Iets heiligs, iets onberispelijks, zal plaatsvinden door de Geest van God in uw boezem; en het is een kostbaar iets.

Aan u Getuigen:

Ik wil dit tot de getuigen hier zeggen: Jezus zei in Mattheüs 18:19 "Ik zeg u nogmaals dat als twee van u het op aarde eens zijn over iets dat zij vragen, het voor hen zal worden gedaan door Mijn Vader in de hemel".
Je bent hier niet alleen vanwege traditie. U bent hier met een serieus doel - om voor altijd te getuigen van de wonderbaarlijke vereniging die zal plaatsvinden, en om uw instemming voor God toe te voegen aan wat er plaatsvindt. Knoei nooit met die overeenkomst. Vanaf deze dag moet je, wat er ook komt, akkoord gaan met deze vakbond. Probeer op geen enkele manier om er iets anders van te maken dan een gelukkige verbintenis.

Aan de congregatie:
In de ogen van de Almachtige God worden deze twee mensen gewassen in het bloed van het Lam - Jezus Christus van Nazareth. Ze hebben gebeden en, daarvoor, de Here God Zelf, ze geloven met heel hun hart dat het de wil van God is dat ze in de geest verenigd worden. Ze hebben hun beslissing genomen. Dus vanaf nu tot het einde van dit tijdperk, beveel ik je om alles te doen wat in je macht ligt om ervoor te zorgen dat deze unie solide, sterk, gelukkig en welvarend blijft.

Bekentenis van geloften

Aan de bruidegom: ___________, neem je ________ als je vrouw, als je eigen vlees, om haar lief te hebben zoals Christus de kerk liefheeft, om haar te beschermen en voor haar te zorgen de rest van je leven?
Reactie: Ik doe.

Keer je dan tot haar en leg deze belijdenis van je geloof af:
Ik, __________, volgens het Woord van God, verlaat mijn vader en mijn moeder en ik sluit me bij jou aan, om een ​​echtgenoot voor jou te zijn. Vanaf dit moment zullen we één zijn.
Aan de bruid: ___________, neemt u _________ als uw echtgenoot, onderwerpt u zich aan hem als aan de Heer, en toont u eerbied voor hem als het hoofd van deze verbintenis voor de rest van uw leven?
Reactie: ik wel.

Keer je dan tot hem en leg deze belijdenis van je geloof af:
Ik, _________, onderwerp mij volgens het woord van God aan u. Vanaf dit moment zullen we één zijn.

gouden trouwring op wit textiel

Presentatie van ringen

Aan de bruidegom: Mag ik de ring van de bruid, alstublieft?

Een ring is iets heel kostbaars - een teken van je geloof en je liefde. Deze ring is gemaakt van edelmetaal. Het is een nooit eindigende cirkel die de voortdurende liefde van God aangeeft - een liefde die nooit faalt, zich nooit hooghartig of opgeblazen presenteert. De liefde van God en het geloof van God is wat Zijn kracht in je leven doet bewegen. Ik wil dat je deze ringen draagt ​​als een voortdurende herinnering aan je geloof en aan de belijdenis die je vandaag aan elkaar en aan God hebt gedaan.

Het Woord van God zegt: 'Neem vooral het schild des geloofs, waarmee u alle vurige pijlen van de goddeloze kunt uitblussen, en wat God heeft samengevoegd, laat de mens niet scheiden.'

Aan de bruidegom:
Neem deze ring, plaats hem om haar vinger en zeg dit tegen haar:
'Met deze ring trouw ik met jou. Het is een teken van mijn liefde en van mijn geloof voor jou en een onderpand van mijn constante liefde en blijvende toewijding”.

Aan de bruid:
Mag ik de ring van de bruidegom, alstublieft?

Aan de bruidegom:
Een ring kan twee verschillende dingen betekenen, het kan een oneindig teken van liefde zijn, of het kan een boeien zijn. Ik ga je iets aanrekenen om te onthouden. Deze vrouw staat naast je, niet onder je voeten. Jij hebt de verantwoordelijkheid om het hoofd van deze vakbond te zijn. Je hebt een geestelijke verantwoordelijkheid. Ik wil dat je deze ring draagt ​​als herinnering dat ze je helper is. Het mag nooit een keten van dominantie zijn, maar altijd een herinnering aan geloof en liefde.

Aan de bruid:
Ik wil dat je deze ring om zijn vinger doet met deze dingen in gedachten. Er is geen plaats in het Woord van God die mensen het recht geeft om elkaar te domineren. In uw geloften staat dat u zich aan elkaar onderwerpt als aan de Heer in de verantwoordelijkheden van dit leven, in de verwachting dat God en zijn macht altijd het verschil zullen maken.

Dus plaats deze ring om zijn vinger en, terwijl je dit tegen hem zegt:
'Met deze ring trouw ik met jou. Het is een teken van mijn liefde en van mijn geloof voor jou en een onderpand van mijn constante liefde en blijvende toewijding”.

verklaring

Aan de bruid en bruidegom:
Sluit me aan bij de rechterhand, alstublieft. Als vertegenwoordiger van Jezus Christus, voor de Almachtige God en in de naam van de Vader, van Zijn Zoon Jezus, en door de kracht van de Heilige Geest, verklaar ik u nu een. U bent nu man en vrouw. God zegene je huwelijk.

Bruidegom mag de bruid kussen: (optioneel)

afbeelding van de communie-elementen op een communietafel

Gemeenschap

Aan de bruid en bruidegom:

Gelieve te knielen om de communie te ontvangen. Jullie beiden als gelovigen hebben in het verleden de avondmaalstafel ontvangen. Je weet wat het betekent, maar ik wil je eraan herinneren dat we onder een verbond met God leven. Dit verbond werd bekrachtigd door het vergoten bloed van Jezus op Golgotha.

Nu zien we iets nieuws dat nog nooit eerder heeft bestaan. Toen ieder van jullie 'wedergeboren' werd, werd je een nieuw schepsel in Christus. Jullie twee samen zijn een nieuw schepsel in Christus geworden omdat je nu één bent. Als je het over dingen eens bent, komen ze vanzelf. Je hebt een geweldige kracht tot je beschikking. Je zult een nieuw gebied van je leven opmerken dat begint vanwege een spirituele wet die zegt: 'één kan duizend op de vlucht jagen, twee kan tienduizend op de vlucht jagen'. Vanaf nu zal je dagelijks leven 10,000 keer krachtiger zijn in spiritueel opzicht dan ooit tevoren.

Het is belangrijk dat u in deze eerste momenten samen de Heer eert en Zijn tafel eert.

Bruid en bruidegom gaan ter communie:
Jezus zei: "Dit is mijn lichaam dat voor jou gebroken is. Eet ervan.”
Geef brood aan het paar.

Zijn kostbare lichaam droeg uw ziekte en droeg uw ziekte. Jullie twee samen in de naam van Jezus Christus hebben het door God gegeven geloof en de door God gegeven macht om ziekte, kwalen, de stormen van het leven en alles wat de hel een huwelijk te bieden heeft, af te weren. Door Zijn gebroken lichaam heb je de ontzagwekkende kracht van de Almachtige God in je handen ontvangen.

Jezus zei ook: "Dit is Mijn bloed dat het verbond bekrachtigt. Drink van Mijn bloed en zo vaak als je het drinkt, doe het ter gedachtenis aan Mij.”

Geef de beker aan het paar.
Aan de bruid en bruidegom: Je mag opstaan.

Nu de ondertekening van documenten.

Christelijke muziek

Bruid en bruidegom om één kaars aan te steken met de twee aangestoken kaarsen. (optioneel)

Zegening van de Unie

Galaten 3:13-14, zegt: 'Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te zijn geworden - opdat de zegen van Abraham over de heidenen zou komen in Christus Jezus, opdat wij de belofte van de Geest door geloof.' Ik ga u uw zegen voorlezen, uw erfenis. Luister dus goed. Volgens Deuteronomium 28:1-14:

“Nu zal het geschieden, als u ijverig luistert naar de stem van de Here, uw God, en zorgvuldig al Zijn geboden die ik u vandaag gebied, in acht neemt, dat de Here, uw God, u hoog boven alle volken van de aarde zal plaatsen. En al deze zegeningen zullen over u komen en u overvallen omdat u de stem van de Heer, uw God, gehoorzaamt:

Gezegend [zult] u [zijn] in de stad, en gezegend [zullen] u [zijn] in het land.
Gezegend [zal] zijn de vrucht van uw lichaam, de opbrengst van uw grond en de toename van uw runderen, de toename van uw vee en de nakomelingen van uw kleinvee. Gezegend [zal] [zijn] uw mand en uw kneedkom. Gezegend [zullen] u [zijn] wanneer u binnenkomt, en gezegend [zullen] u [zijn] wanneer u uitgaat. De Heer zal ervoor zorgen dat uw vijanden die tegen u opstaan, voor uw aangezicht worden verslagen; zij zullen langs één weg tegen u uittrekken en zeven wegen voor u uit vluchten. De Heer zal u zegenen in uw voorraadschuren en in alles waar u uw hand op legt, en Hij zal u zegenen in het land dat de Heer, uw God, u geeft. De Heer zal u tot een heilig volk voor Zichzelf maken, zoals Hij u gezworen heeft, als u de geboden van de Heer, uw God, onderhoudt en Zijn wegen bewandelt.

Dan zullen alle volken van de aarde zien dat je bij de naam van de Heer bent genoemd, en ze zullen bang voor je zijn. En de Heer zal u overvloedige goederen schenken, in de vrucht van uw lichaam, in de toename van uw vee en in de opbrengst van uw grond, in het land waarvan de Heer uw vaderen gezworen heeft u te geven. De Heer zal zijn goede schat, de hemelen, voor u openen om uw land op zijn tijd regen te geven en al het werk van uw hand te zegenen. U zult aan vele naties lenen, maar u zult niet lenen.

En de Heer zal u tot het hoofd maken en niet tot de staart; u zult alleen boven zijn en niet beneden zijn, als u acht slaat op de geboden van de Heer, uw God, die ik u vandaag gebied, en nauwgezet naleeft. U zult dus niet afwijken van een van de woorden die ik u heden gebied, [naar] rechts of links, om achter andere goden aan te gaan om hen te dienen”.

Presentatie aan de congregatie

bruid en bruidegom omringd door planten

Aan de bruid en bruidegom:
Draai je om en kijk naar de gemeente.
Aan de congregatie:
Dames en heren, ik presenteer u meneer en mevrouw __________________________ .
Processie: Christelijke muziek

Boeken over het huwelijk

huwelijk na god stoutmoedig najagen van gods doel voor jullie leven samen
Het huwelijk na God: samen stoutmoedig najagen van Gods doel met je leven

verticaal huwelijk het enige geheim dat je huwelijk zal veranderen
Verticaal huwelijk: het enige geheim dat uw huwelijk zal veranderen

heilige huwelijksgeschenk editie
Heilige Huwelijksgeschenk Editie

Scroll naar boven